درمان های ارتوپدیک

  دستگاه Headgear برای اصلاح بیرون زدگی فک بالا در سنین قبل از بلوغ
00:00
  دستگاه Twin block برای اصلاح کوچکی فک پایین در سنین قبل ازبلوغ
00:00
  دستگاه Bionator برای اصلاح کوچکی فک پایین در سنین قبل ازبلوغ
00:00

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال