آموزش بهداشت

  نحوه استفاده ازنخ دندان درر بیماران ارتودنسی
00:00
  نحوه استفاده مسواک بین دندانی درر بیماران ارتودنسی
00:00
  نحوه مسواک زدن درر بیماران ارتودنسی
00:00

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال