جراحی های ارتوگناتیک

  اصلاح کوچکی چانه با جراحی
00:00
  جراحی تک فک جهت اصلاح جلو بودن فک پایین
00:00
  جراحی تک فک جهت اصلاح کوچکی فک بالا
00:00
  جراحی دوفک به منظور اصلاح بیرون زدگی فک پایین
00:00
  جراحی فک به منظور اصلاح عدم تماس دندانهای قدامی دوفک
00:00
  جراحی فک به منظور کاهش ارتفاع صورت
00:00
  جراحی فک بالا به منظور اصلاح بیرون زدگی لثه ها هنگام لبخند
00:00
  جراحی فک پایین جهت اصلاح کوچکی فک پایین
00:00
  اصلاح برجستگی چانه با جراحی
00:00

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال